Journey Inter Co.,Ltd.

Add Favorite | Add Home Page
จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน | เกาหลี-ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ยุโรป | เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม | อื่นๆ
ฮ่องกง | สิงคโปร์ | ยุโรป | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
ภาคเหนือ | ภาคอิสาน | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ | อื่นๆ

Home

Journey Inter Logo

ประเภทหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีน้ำตาลแดง)

- เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
(ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
2. หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

1. ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้
สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
และ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
2. บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา
หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา
ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 15 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง
จากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หากไม่มีหนังสือยินยอม จะต้องให้บิดาและมารดามาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากใครไม่มาจะต้องมีหนังสือยินยอม
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. รับบัตรคิว
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล
ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์หรือไม่ (ค่าส่ง 40 บาท)
4. รอเรียกคิว
5. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
6 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม


ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

1. หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
2. หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
3. กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ


กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนาอาคาร"บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น 5
โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2433-0280-87 โทรสาร 0-2433-2554
(หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ อาคารศูนย์นันทนาการในศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬา)
โทรศัพท์ 0-53601-323

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ใกล้กับทุ่งศรีเมือง)
โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
E-mail : passport_ubon@hotmail.com http://www.facebook.com/ubonpassport  

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437
Last update 16 October 2013 / Time 14.21
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Journey Inter Co.,Ltd.