Journey Inter Co.,Ltd.

Add Favorite | Add Home Page
จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน | เกาหลี-ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ยุโรป | เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม | อื่นๆ
ฮ่องกง | สิงคโปร์ | ยุโรป | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
ภาคเหนือ | ภาคอิสาน | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ | อื่นๆ

Home

Journey Inter Logo

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M
N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z


ประเทศ/ประเภท กระแสไฟฟ้า ความถี่

Afghanistan

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Albania

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Algeria

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

American Samoa

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

60 Hz

Type F

120 V

60 Hz

Type I

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Andorra

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Angola

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Anguilla

Type A

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Antigua and Barbuda

Type A

230 V

60 Hz

Type B

230 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Argentina

Type C

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Armenia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Aruba

Type A

127 V

60 Hz

Type B

127 V

60 Hz

Type F

127 V

60 Hz

Australia

Type I

230 V

50 Hz

Austria

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Azerbaijan

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Bahamas

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Bahrain

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Bangladesh

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type G

220 V

50 Hz

Type K

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Barbados

Type A

115 V

50 Hz

Type B

115 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Belarus

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Belgium

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Belize

Type A

110 V, 220 V

60 Hz

Type B

110 V, 220 V

60 Hz

Type G

110 V, 220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Benin

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Bermuda

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Bhutan

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Bolivia

Type A

115 V, 230 V

50 Hz

Type C

115 V, 230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Bosnia and Herzegovina

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Botswana

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Brazil

Type C

127 V, 220 V

60 Hz

Type N

127 V, 220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

British Virgin Islands

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Brunei Darussalam

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Bulgaria

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Burkina Faso

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Burundi

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Cambodia

Type A

230 V

50 Hz

Type C

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Cameroon

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Canada

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Cape Verde

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Cayman Islands

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Central African Republic

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Chad

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type E

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Chile

Type C

220 V

50 Hz

Type L

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

China

Type A

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Colombia

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Comoros

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Congo

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Congo (Democratic Rep. of)

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Cook Islands

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Costa Rica

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Cote d'Ivoire

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Croatia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Cuba

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Cyprus

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Czech Republic

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Denmark

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type K

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Djibouti

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Dominica

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Dominican Republic

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Ecuador

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Egypt

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

El Salvador

Type A

115 V

60 Hz

Type B

115 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Equatorial Guinea

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Eritrea

Type C

230 V

50 Hz

Type L

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Estonia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Ethiopia

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Type L

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Falkland Islands (Malvinas)

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Faroe Islands

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type K

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Fiji

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Finland

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

France

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

French Guiana

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Gabon

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Gambia

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Georgia

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Germany

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Ghana

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Gibraltar

Type C

240 V

50 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Greece

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Greenland

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type K

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Grenada

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Guadeloupe

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Guam

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Guatemala

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Guinea

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Type K

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Guinea Bissau

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Guyana

Type A

240 V

60 Hz

Type B

240 V

60 Hz

Type D

240 V

60 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Haiti

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Honduras

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Hong Kong

Type G

220 V

50 Hz

Type D

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Hungary

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Iceland

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

India

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Indonesia

Type C

220 V 110 V

50 Hz

Type F

220 V 110 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Iran

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Iraq

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Ireland

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Isle of Man

Type C

240 V

50 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Israel

Type C

230 V

50 Hz

Type H

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Italy

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type L

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Jamaica

Type A

110 V

50 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Japan

Type A

100 V

50 Hz, 60 Hz

Type B

100 V

ย้อนกลับ

50 Hz, 60 Hz

Jordan

Type B

230 V

50 Hz

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type J

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Kazakhstan

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Kenya

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Kiribati

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Korea, Democratic People's Republic of

Type A

220 V, 110 V

50 Hz, 60 Hz

Type C

220 V, 110 V

50 Hz, 60 Hz

Type F

220 V, 110 V

ย้อนกลับ

50 Hz, 60 Hz

South Korea, Republic of

Type C

220 V

60 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Kuwait

Type C

240 V

50 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Kyrgyzstan

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Lao People's Democratic Republic

Type A

230 V

50 Hz

Type B

230 V

50 Hz

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Latvia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Lebanon

Type A

220 V

50 Hz

Type B

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type G

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Lesotho

Type M

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Liberia

Type A

120 V, 220 V

50 Hz, 60 Hz

Type B

120 V, 220 V

50 Hz, 60 Hz

Type C

120 V, 220 V

50 Hz, 60 Hz

Type E

120 V, 220 V

50 Hz, 60 Hz

Type F

120 V, 220 V

ย้อนกลับ

50 Hz, 60 Hz

Libya

Type C

127 V, 230 V

50 Hz

Type D

127 V, 230 V

50 Hz

Type F

127 V, 230 V

50 Hz

Type L

127 V, 230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Liechtenstein

Type C

230 V

50 Hz

Type J

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Lithuania

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Luxembourg

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Macau

Type D

220 V

50 Hz

Type M

220 V

50 Hz

Type G

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Macedonia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Madagascar

Type C

127 V, 220 V

50 Hz

Type D

127 V, 220 V

50 Hz

Type E

127 V, 220 V

50 Hz

Type J

127 V, 220 V

50 Hz

Type K

127 V, 220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Malawi

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Malaysia

Type A

240 V

50 Hz

Type C

240 V

50 Hz

Type G

240 V

50 Hz

Type M

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Maldives

Type A

230 V

50 Hz

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type J

230 V

50 Hz

Type K

230 V

50 Hz

Type L

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mali

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Malta

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Martinique

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mauritania

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mauritius

Type C

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mexico

Type A

127 V

60 Hz

Type B

127 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Micronesia, Federated States of

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Moldova

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Monaco

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mongolia

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Montenegro

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Montserrat

Type A

230 V

60 Hz

Type B

230 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Morocco

Type C

127 V, 220 V

50 Hz

Type E

127 V, 220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Mozambique

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Type M

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Myanmar

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Namibia

Type D

220 V

50 Hz

Type M

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Nauru

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Nepal

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Netherlands

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Netherlands Antilles

Type A

127 V, 220 V

50 Hz

Type B

127 V, 220 V

50 Hz

Type C

127 V, 220 V

50 Hz

Type F

127 V, 220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

New Caledonia

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

New Zealand

Type I

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Nicaragua

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Niger

Type A

220 V

50 Hz

Type B

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type E

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Nigeria

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Norway

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Oman

Type C

240 V

50 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Pakistan

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Palau

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Panama

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Papua New Guinea

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Paraguay

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Peru

Type A

220 V

60 Hz

Type B

220 V

60 Hz

Type C

220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Philippines, Rep. of the

Type A

220 V

60 Hz

Type B

220 V

60 Hz

Type C

220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Poland

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Portugal

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Puerto Rico

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Qatar

Type D

240 V

50 Hz

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Reunion

Type E

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Romania

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Russia

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Rwanda

Type C

230 V

50 Hz

Type J

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Saint Kitts and Nevis

Type A

230 V

60 Hz

Type B

230 V

60 Hz

Type D

230 V

60 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Saint Lucia

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Saint Martin

Type C

120 V, 220 V

60 Hz

Type F

120 V, 220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Saint Vincent and the Grenadines

Type A

230 V

50 Hz

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type I

230 V

50 Hz

Type K

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Samoa

Type I

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

San Marino

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type L

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Sao Tome and Principe

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Saudi Arabia

Type A

127 V, 220 V

60 Hz

Type B

127 V, 220 V

60 Hz

Type F

127 V, 220 V

60 Hz

Type G

127 V, 220 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Senegal

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type E

230 V

50 Hz

Type K

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Serbia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Seychelles

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Sierra Leone

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Singapore

Type C

230 V

50 Hz

Type G

230 V

50 Hz

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Slovakia

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Slovenia

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Solomon Islands

Type I

220 V

50 Hz

Type G

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Somalia

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

South Africa

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type M

230 V

50 Hz

Type N

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Spain

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Sri Lanka

Type D

230 V

50 Hz

Type M

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Sudan

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Suriname

Type C

127 V

60 Hz

Type F

127 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Swaziland

Type M

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Sweden

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Switzerland

Type C

230 V

50 Hz

Type J

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Syrian Arab Republic

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

50 Hz

Type L

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Taiwan

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Tajikistan

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Tanzania

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Thailand

Type A

220 V

50 Hz

Type B

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Timor-Leste

Type C

220 V

50 Hz

Type E

220 V

50 Hz

Type F

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Togo

Type C

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Tonga

Type I

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Trinidad and Tobago

Type A

115 V

60 Hz

Type B

115 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Tunisia

Type C

230 V

50 Hz

Type E

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Turkey

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Turkmenistan

Type B

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Turks and Caicos Islands

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Tuvalu

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Uganda

Type G

240 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Ukraine

Type C

220 V

50 Hz

Type F

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

United Arab Emirates

Type C

220 V

50 Hz

Type D

220 V

50 Hz

Type G

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

United Kingdom

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

United States Virgin Islands

Type A

110 V

60 Hz

Type B

110 V

ย้อนกลับ

60 Hz

United States of America

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Uruguay

Type C

230 V

50 Hz

Type F

230 V

50 Hz

Type I

230 V

50 Hz

Type L

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Uzbekistan

Type C

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Vanuatu

Type C

220 V

50 Hz

Type G

220 V

50 Hz

Type I

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Venezuela

Type A

120 V

60 Hz

Type B

120 V

ย้อนกลับ

60 Hz

Vietnam

Type A

220 V

50 Hz

Type C

220 V

50 Hz

Type G

220 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Yemen

Type A

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Zambia

Type C

230 V

50 Hz

Type D

230 V

50 Hz

Type G

230 V

ย้อนกลับ

50 Hz

Zimbabwe

Type D

220 V

50 Hz

Type G

220 V

ย้อนกลับ

50 Hzตัวอย่างปลั๊กไฟ
แบบ A / Type A

ย้อนกลับ
แบบ B / Type B

ย้อนกลับ

แบบ C / Type C

ย้อนกลับ


แบบ D / Type D

ย้อนกลับ


แบบ E / Type E

ย้อนกลับ


แบบ F / Type F

ย้อนกลับ
แบบ G / Type G

ย้อนกลับ

แบบ H / Type H

ย้อนกลับ


แบบ I / Type I

ย้อนกลับแบบ J / Type J

ย้อนกลับ


แบบ K / Type K

ย้อนกลับ


แบบ L / Type L

ย้อนกลับแบบ M / Type M

ย้อนกลับ


แบบ N / Type N

ย้อนกลับ

Last update 16 October 2013 / Time 14.21
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Journey Inter Co.,Ltd.