Journey Inter Co.,Ltd.

Add Favorite | Add Home Page
จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน | เกาหลี-ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ยุโรป | เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม | อื่นๆ
ฮ่องกง | สิงคโปร์ | ยุโรป | ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | อื่นๆ
ภาคเหนือ | ภาคอิสาน | ภาคกลาง | ภาคตะวันออก | ภาคใต้ | อื่นๆ

สิงคโปร์

Journey Inter Logo

ตัวอย่างโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

____ น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4
____ น. เหิรฟ้าจากกรุงเทพ สู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายการบิน__________ เที่ยวบินที่ ____
____ น. ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง)
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง - รับกระเป๋า จากนั้นรอพบเจ้าหน้าที่เพื่อพาท่านส่งโรงแรม___________
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารค่ำในรายการ)

วันที่สองของการเดินทาง สิงคโปร์ - อิสระตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารกลางวันและค่ำ)

วันที่สามของการเดินทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์ออกจากห้องพักและฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม
(ไกด์ท้องถิ่นจะนัดเวลาที่มารับท่าน)
อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
____ น. บินตรงสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน__________ เที่ยวบินที่ ____
____ น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

- จบ -
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Journey Inter Co.,Ltd.